Jaki system kominowy wybrać?

system-kominowy

Wśród przepisów dotyczących kominów, najważniejsze jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten zapisuje wymagania stawiane różnym elementom budynków, w tym również kominom. Zgodnie z rozporządzeniem przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych i muszą spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczące badań ogniowych małych kominów (PN-B-02870: 1993). Jeśli budynki usytuowane są w II i III strefie obciążenia wiatrem,  powinno się stosować nasady kominowe, które zabezpieczają przed odwróceniem ciągu – zarówno w kominach spalinowych jak i wentylacyjnych.

Najpierw piec, potem komin

Najważniejszą zasadą związaną z wyborem komina jest taka, że komin dobieramy do urządzenia grzewczego. Nigdy odwrotnie. Dlaczego ma to takie duże znaczenie? Konstrukcje tych urządzeń różnią się między sobą, co wpływa na rodzaj systemu spalin, jaki należy zastosować. Informuje o tym homologacja urządzenia grzewczego np. urządzeń gazowych, zgodnie z CEN / TR 1749 (2015-08) Europejski Schemat klasyfikacji urządzeń gazowych według metody wyrzutu spalin – informuje Marek Lis, ekspert marki MK Systemy Kominowe.

System kominowy – wysokość komina ma znaczenie

Poza wyborem właściwego rodzaju komina ważna jest także jego wysokość- minimalna oraz maksymalna. Wysokość komina musi być dopasowana do wysokości budynku, a ma ona bezpośredni wpływ na  dobór średnicy.

Jeżeli mamy już dobrany system, jego wysokość/długość oraz średnicę, możemy przejść do jego konfiguracji, która także zależy od typu urządzenia, jak i przebiegu samego systemu kominowego. Podczas konfiguracji systemu należy przestrzegać wszystkich przepisów, które dotyczą wyprowadzeń systemów kominowych zarówno przez ścianę, jak i ponad dach – Marek Lis, ekspert marki MK Systemy Kominowe.

Jakość komina potwierdzona certyfikatem

Producenci kominów zobowiązanie są do stosowania systemu zakładowej kontroli produkcji, który jest certyfikowany i w sposób ciągły nadzorowany przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Potwierdzeniem, że komin spełnia wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw jest oznakowanie CE.

Inwestor powinien więc przede wszystkim oprzeć się na projekcie oraz dokumentach producenta systemu kominowego m.in. DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, w której określa się przeznaczenie do stosowania danego wyrobu, według zharmonizowanej specyfikacji technicznej – radzi Piotr Pacyna.

Jako przykład takie przeznaczenia można wskazać „Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do atmosfery przy pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu”, a także określenie warunków temperatury, ciśnienia, zabudowy wilgotności itp., w jakich może być stosowany dany system kominowy.